سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام عابدینی – کارشناس هواشناسی کشاورزی،مرکز تحقیقات اقلیم شناسی و هواشناسی کاربر
محمدرضا طحان – کارشناس مسئول هواشناسی کشاورزی ، مرکز تحقیقات اقلیم شناسی و هواشناس
رضا برهانی – رییس بخش پیش بینی و تحقیقات ،مرکز تحقیقات اقلیم شناسی و هواشناسی کارب
سعیده کوزه گران – کارشناس اقلیم شناسی ،مرکز تحقیقات اقلیم شناسی و هواشناسی کاربردی.

چکیده:

خشکسالی ویژگی طبیعی و بازگشت پذیر اقلیم می باشدکه در اثرکمبود بارندگی در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صورت می گیرد و تقریباً در تمامی رژیم های اقلیمی رخ می دهد. خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی خزنده است که با کمبودرطوبت نسبت به شرایط نرمال به کندی آغاز شده و به آرامی گسترش می یابد. در این تحقیق با استفاده از شاخص RDI و SPI روند وقوع خشکسالی در طی دوره آماری ۲۲ ساله (از سال ۶۸ تا ۹۰) در ۶ ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، -همچنین ازآزمون های آماری t استیودنت دو طرفه و رگرسیون جهت بررسی و تحلیل داده هااستفاده شد .شاخص RDI از دوپارامتر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل و در سه مرحله برای تعیین خشکسالی استفاده می کند که شامل مقدار ابتدایی، RDI نرمالیزه شده و RDI استاندارد شده می باشد. هدف این تحقیق مقایسه و ارزیابی نتایج شاخص های RDI و SPI در استانخراسان جنوبی می باشد. نتایج بدست آمده گویای این موضوع است که در مناطقی از استان مانند خور، بشرویه و نهبندان که ازدمای بالاتر و در نتیجه تبخیر و تعرق بالاتری برخوردارند، نتایج RDI به واقعیت نزدیک تر است و شدت خشکسالی ها بهتر نمایان شده است. همچنین علاوه بر تطابق بسیار بالای این دو شاخص طی دوره ۲۴ ساله مذکور و همبستگی ۹۴ درصدی در فرمول های محاسباتی برای پایش و پیش بینی خشکسالی در دوره های کوتاه مدت و در پهنه های معین کاربرد بهتری دارد