سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش قادری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تبخیر و تعرق یکی از مولفه های اصلی بیلان آبی هرمنطقه و یکی از عوامل تاثی گذار برای برنامه ریزی مناسب آبیاری جهت بهبود راندمان آب مصرفی در اراضی فاریاب می باشد . از طرف دیگر تبخیر تعرق نقش قابل ملاحظه ای در اقلیم جهانی از طریق چرخه هیدرولوژی ایفا می نماید و بر پدیده های نظیر خشکسالی موثر است. این مطالعه بر اساس مقایسه شاخص های شناسایی خشکسالی (RDI) و شاخص بارندگی استاندارد (SPI) انجام شده است . داده های آماری دما و بارش در مقیاس زمانی ماهانه برای نه ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفت . محاسبه این شاخص ها برای دوره های زمانی ۳ و ۶ ماهی در ایستگاه های منتخب انجام پذیرفت . آزمون های آماری t استیودنت دو طرفه و رگرسیون ، جهت بررسی و تحلیل داده ها ، مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان داد که شاخص ها و توزیع نرمال پیروی می کنند و از همبستگی معنی داری در سطح احتمال ۵% برخوردار هستند . با توجه رفتار مشابه ، مشخص گردید که شاخص RDI به علتدخالت دما و تبخیر تعرق از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و برای مناطق کم باران و خشک توصیه می شود.