سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر قاسم زاده بیدختی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
نادر فرهپور – دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بو علی همدان
علی اکبر هاشمی جواهری – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش بررس و مقایسه ۲۱ شاخص آنتروپومتریک در ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران می باشد. روش شناسی: تعداد ۱۶ ژیمناست در سطح قهرمانی کشور و ۱۲ کشتی گیر نوجوان در سطح قهرمانی استان به همراه ۱۶ غیر ورزشکار در این تحقیق شرکت کردند. میانگین سنی آزمودنی ها ۱/۶۸±۱۳/۰۰ سال و میانگین وزنی ۶/۶۸±۳۹/۸۳ کیلوگرم بود. برای شاخص های آنتروپومتری و مشخصات فردی از معیارهای ISAK و با ثبت ۲۱ شاخص تن سنجی انجام شد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از ANOVA استفاده گردید. اختلاف معناداری در انداز طول کف پا، پهنای زانو و چربی های زیر پوستی (سه سربازو، دو سر بازو، شکم، فوق خاری، خاصره ای، ران و ساق پا) مشاهده شد. (p<0/01)