سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گیتی کاشی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
لیلا صورتی – کارشناس مسئول آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
مینا امیدوار – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
نیلوفر حجازی مهر – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده:

هدف دراین پژوهش گذشته نگر تعیین کیفیت بهداشتی هوای شهرتهران درسال ۱۳۹۰-۱۳۸۸ با استفاده ازشاخص استاندارد آلاینده ها PSI است شاخص PSI درسال ۱۳۸۸الی۱۳۹۰ مورد مقایسه قرارگرفتند و مهمترین عامل آلاینده هوا تعیین گردید دراین پژوهش از داده های ثبت شده ۲۰ایستگاه شرکت کنترل کیفیت هوا تهران استفاده شد هاست کیفیت هوادرشهر تهران درسالهای ۱۳۸۸ ۱۳۸۹و۱۳۹۰ به ترتیب از۳۲۳ PSI متوسط سالیانه μPSI=67/90 260 μPSI72/07 و ۱۴۷ μPSI=81/69 روزهوایسالم و پاک برخوردار بوده است