سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز بهروز – کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان
مسعود اشرف آبادی – کارشناس ارشد
فرحناز شاکه نیا – کارشناسان ارشد
گلاویژ علیزاده –

چکیده:

درمدل زیستی روانی اجتماعی درزحوزه روانشناختی سلامت اعتقاد براین است که عوامل غیرزیستی شخصیتی روانشناختی درشکل گیری تشدید و موفقیت دردرمان بسیاری از بیماران نقش دارد هدف پژوهش حاضر مقایسه شاخصهای برونگرایی درونگرایی نورزگرایی پسیکوزگرایی و سبکهای حل مساله یبماران عروق کرونری قلب با بیماران مبتلا به سردرد میگرنی وافراد سالم است و پژوهش ازنوع توصیفی و درحیطه پژوهشهای علی – مقایسه ای است جامعه آماری شامل کلیه بیماران عروق کرونی و سردرد میگرنی مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی امام رضا ع درسال ۹۰-۸۹ می باشد که به روش تصادفی ساده تعداد ۵۰بیمار سردرد میگرن و ۵۰بیمارقلبی و ۵۰فرد سالم به عنوان نمونه انتخاب شدند اطلاعات به کمک فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت بزرگسالان ایسنک ۱۹۸۵)EPQ-RS( و پرسشنامه حل مساله کسیدی و لانگ ۱۹۹۶ جمع آوری شد و به روش آماری توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نشان داد که بین بیماران عروق کرونری میگرنی و افراد سالم ازلحاظ ابعاد برونگرایی و نورزگرایی تفاوت معناداری وجود دارد ولی ازلحاظ پسیکوزگرایی تفاوتی مشاهده نمی شود.