سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رسول همت جو – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بوشه
فریده گلبابایی – دکترای بهداشت حرفه ای ، استاد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهرا
محمدرضا منظم اسماعیل پور – دکترای بهداشت حرفه ای ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ته
نصیری – دکترای بهداشت حرفه ای ، استاد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهرا

چکیده:

استرس گرمایی در بسیاری از صنایع از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد یک خطر جدی برای سلامتی و ایمنی کارگران بشمار می آید . ارزیابی استرس گرمایی نه تنها از نظر پیشگیری از بیماریهای ناشی از مواجهه با گرما ، بلکه از نظر عملکرد و ایمنی کارگران در محیط کار نیز مهم است . شاخصهایی که هم اکنون برای ارزیابی استرس گرمایی مورد استفاده قرار می گیرند بسیار زیاد بوده و انتخاب یک شاخص مناسب برای رنج وسیعی از شرایط آب و هوایی سخت می باشد . هدف از انجام این مطالعه ارائه یک شاخص بهینه بر اساس پارامتر های فیزیولوژیکی بدن افراد در یک صنعت پتروشیمی می باشد. این مطالعه در یک صنعت پتروشیمی واقع در عسلویه صورت پذیرفت و ۲۱ نفر که همگی مرد بودند وارد مطالعه و بر اساس سازش یا عدم سازش فرد با گرما تقسیم بندی شدند . پارمترهای فیزیولوژیکی شامل ضربان قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ، دمای پوست و دمای دهانی افراد طی دو هفته در طول روز کاری اندازه گیری شدند . همزمان با اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی ، پارامترهای شرایط جوی لازم برای محاسبه شاخص دمای تر گوی سان WBGT ) Wet Bulb Globe Temperature مقدار عرق مورد نیاز SWreq Required Sweat Rate و شاخص احساس ناراحتی (Discomfort Index (DI)) اندازه گیری شدند. میانگین شاخصهای محاسبه شده برای افراد هر دو گروه سازش یافته و سازش نیافته در سایت کار به طور معنی داری بالاتر از سایت پذیرش بود ( P <0/05 (. همچنین میانگین پارامترهای فیزیولوژیکی افراد هر دو گروه در سایت کار بیشتر از سایت پذیرش بود ) P <0/05 ( . در مورد ضریب همبستگی بین شاخصهای محاسبه شده با پارمترهای فیزیولوژیکی شاخص WBGT با ضربان قلب ، فشار )۳/۰۴۵( ،)۳/۷۵۱( ، )۳/ سیتولیک و دیلستولیک خون و دمای پوست به ترتیب ) ۴۰۱ (۰٫۶۹۵) بیشترین ضریب همبستگی را دارا بود و شاخص DI ( ، )۳/ به ترتیب) ۴۲۵ ۴۴۶ ۳( بود و / ۳/۰۵۲ ( و ) ۹۸۶ ( ، )۳/ SWreq با دمای عمقی بدن با مقدار ضریب همبستگی ) /۴۹۹ (۰ بیشترین رابطه را داشت. یافته های این مطالعه ارتباط معنی داری را بین شاخصهای محاسبه شده و پارامترهای فیزیولوژیکی را در سایت کار و پذیرش را نشان می دهند که نتایج مطالعات قبلی را تایید می کند . در این مطاله شاخص بهینه با توجه به مطالعات گذشته بر اساس ضربان قلب بررسی و چنین نتیجه گیری شد که شاخص WBGT بیشترین ضریب همبستگی را با ضربان قلب داراست. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای ارزیابی استرس گرمایی با چنین شرایط آب و هوایی شاخص WBGT بهینه ترین شاخص کاربردی می باشد .