سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی سپاسد
محمد رستمی – کارشناس ارشد زمی نشناسی، شرکت مهندسی سپاسد
حسن وحیدی – کاشناس ارشدمکانیک سنگ
پدرام پیروی نسب – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

امروزه مد لسازی عددی در کنار رو شهای تجربی نقش مهمی در طراحی فضاهای زیرزمینی در سنگ ایف ا م یکن د. تحلیل عددی، شرایط زمین با در نظر گرفتن عناصر کلیدی حفاری مانند خصوصیات مکانیکی سنگ و تن شهای برجا را به طور واقعی بیان م یکند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از رو شهای تجربیQ سیستم بارتن وRMR با توجه به مطالعات زمی نشناسی سیستم نگهداری در سازه اتاقک شیرهای کنترل تون لهای انحراف سد سردشت تعیین م یشود. سپس با استف اده از نر مافزاراجزای مجزای سه بعدیDEC)3 تحلیل پایداری سازه صورت گرفته و میزان سیستم نگهداری تعیین شده توسط نر مافزا ر با رو شهای تجربی مقایسه م یشود. از آنجا که این سازه درون سنگ اسلیت با پارامترهای مکانیکی ضعیف و درزه داری بالا حف ر شده از روش اجزای مجزا جهت تحلیل استفاده م یشود. با استفاده از مطالعات مکانیک سنگی میزان RMR برابر با ۴۸-۵۳ و Q برابر با ۰/۴۶-۲/۱۹ بدست آمد. در نتیجه سیستم نگهداری تعیین شده عبارتست از راکبولت تمام تزریق به طول چهار متربا الگوی ۱/۵×۱/۵ متر شاتکریت به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با یک لایه وایرمش، و قابگذاری در صورت برخورد با زو نهای ریزشی