سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم خدایی – فارغ التحصیل ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
رسول قبادیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
محمدحسین نوری قیداری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
کاظم شاهوردی – دانشجوی دکترای ساره های آبی

چکیده:

پیش بینی میزان جریان ورودی به سد به لحاظ اهمیت آن در عملکرد صحیح و اقتصادی سازه های آبی و دریچه سد، بهره برداری از مخازن سدها، سیستم های هشدار سیل و … امری بسیار مهم است. برای پیش بینی مقدار جریانورودی به مخزن سد، معمولا دو روش کلی مدلسازی فرآیندی و مدل سازی متکی به داده استفاده می شود. از جمله روشهای متکی به داده در زمینه پیش بینی جریان رودخانه ،مدل های رگرسیون و مدل های سیستم استنتاج فازیمی باشد. در این تحقیق به مقایسه دو روش ذکر شده پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده برتری روش سیستم استنتاج فازی بر روشهای رگرسیونی دارد.