سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار ، دانشگاه گیلان ، بخش مهندسی مکانیک
محمدرضا حسین پور – دانشجوی کارشناسیارشد ، دانشگاه گیلان، بخش مهندسی مکانیک
علیرضا قویمی – دانشجوی کارشناسیارشد ، دانشگاه گیلان ، بخش مهندسی مکانیک
محمد نقاش زادگان – استادیار، دانشگاه گیلان ، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

سیستمهای جذبی که از منابع انرژی دما پایین مثل انرژی خورشیدی یا گرمای اتلاقی موتورها استفاده میکنند، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. این سیستمها در دمای بین ۶۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد کار میکنند. ضریب عملکرد، راندمان اگزرژی و اتلاف اگزرژی بر اساس مقدار دمای متغیر ژنراتور و تبخیرکننده بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که ضریب عملکرد و راندمان اگزرژی تک اثره بیشتر از سیستم دو مرحلهای است. و اتلاف اگزرژی تک اثره از دو مرحلهای کمتر است. ولی سیستمهای دو مرحلهای این مزیت را نسبت به سیستمهای تک اثره دارند که با دمای ورودی پایینتری کار میکنند و مقدار اگزرژی که اتلاف میکنند پایینتر است. در این مقاله یک مقایسه بین سیستم جذبی تک اثره و سیستم جذبی دو مرحلهای (نیم اثره) با ظرفیت و دمای سرمایش برابر انجام شده است