سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین کاربخش راوری – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فرزانه بیگ زاده عباسی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

دو راهبرد توالی و معکوس به عنوان ابزارهای سرمایه گذاران در بازار سهام مورداستفاده قرار می گیرند. براساس این دو راهبرد سعی می شود با استفاده از عملکرد گذشته عملکرد آینده پیش بینی شود. راهبرد توالی، حرکت در مسیر بازار اعتقاد دارد که روندهای اخیر ادامه خواهند داشت، در مقابل راهبرد معکوس حرکت در جهت خلاف مسیر بازار میباشد و اعتقاد دارد که روندها یا خیر در بلندمدت عکس خواهد شد. در این پژوهش در فاصله زمانی چهار ساله ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱ به تشکیل و نگهداری سبدهای سهام برای شرکتهای مالی و غیر مالی اقدام شده است تا سودمندی حاصل از راهبردهای توالی و معکوس بین شرکتهای مالی و غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردد. براین اساس برای هریک از دوره تشکیل ۳، ۶ و ۹ و ۱۲ ماهه ۱۲ دوره نگهداری ۳ تا ۳۶ ماهه یعنی مجموعاً ۴۸ دوره تشکیل ونگهداری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شرکت های مالی وغیر مالی در ۳۰ دوره بین شرکتهای مالی و غیر مالی سودمندی حاصل شده تفاوت معنادار آماری داشته و برای ۱۴ دوره این گونه نبود است. نتایج فوق در دوره های تشکیل ونگهداری بصورتی نامنظم اتفاق افتادهاست که مدل خاصی راایجاد نمی نماید واین احتمالاً به دلیل این است که بازار سرمایه ما جزء بازارهای نوظهور طبقه بندی شده است.