سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه پیش بین – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

کریجینگ به عنوان یکی از روشهای معمول تخمین، سالهاست که در زمینههای مختلف به کارگرفته می شود، اما مانند سایر روشهای تخمین با مشکل کمبود دادهها روبروست. با بکارگیری تکنیکهای زمین آماری مانند کریجینگهمراه با روند بیرونی میتوان به کاهش هزینه، زمان و بهبود نتایج موردنظر کمک کرد. در زمین آمار وقتی که متغیرها همبستگی کمی از خود نشان میدهند تخمین این متغیرها در ناحیه مورد مطالعه با اطلاعات ثانویهای کهدر همان منطقه به طور کامل نمونه برداری شده، بهبود مییابد. از بین روشهای تخمین زمین آماری، روشهایی هستند که این اجازه را به ما میدهند، متغیر هدف را بواسطهی متغیرهای کمکی تخمین بزنیم. مانند، سه روش کریجینگ همراه با روند بیرونیKED(رگرسیونکریجینگRK(وکوکریجینگCK( در این مقاله، سعی شده است که این سه روش را به دلایل شباهتهای زیاد با هم مقایسه و تساوی و عدم تساوی آنها را با استفاده از روابط ریاضی اثبات کرده و با بررسی روی دادههای عیار منطقه کوهپنج، این روشها را مورد اعتبارسنجی قرار دهیم.