سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،
مهدی مهدی زاده کوزری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،
مهدی قربانی بیرگانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

به منظور دستیابی به روش برداشت مناسب با راندمان کاری بالا و هزینه کم در مورد کاشت ماش در شرایط محیطی شمال خوزستان آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت کشت تابستانه در منطقه میان آب شهرستان شوشتر انجام گرفت . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش روش های برداشت سنتی ، نیمه مکانیزه ، مکانیزه مورد ارزیابی قرار گرفت . پارامترهایی نظیر اجزاء عملکرد محصول و مقدار دانه شکسته ، کلوخ و سنگ ، مقدار کاه و کلش ، میزان ریزش محصول قبل و بعد از برداشت، برآورد هزینه های برداشت ثبت و داده ها با استفاده از نرم افزارMSTATC تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد که مقدار کاه و کلش ، سنگ و کلوخ همراه دانه ، میزان شکستگی دانه ، ریزش محصول قبل و بعد از برداشت در روش سنتی به ترتیب ۱۱ ، ۱۰/۱۳۷ ، ۲۹/۰۵ ، ۱۵۱/۵۷ و ۵۸/۲۳ کیلوگرم بر هکتار می باشد که کمترین میزان را نسبت به دو روش دیگر به خود اختصاص می دهد، بیشترین مقادیر پارامترهای فوق مربوط به روش مکانیزه به جز میزان کاه و کلش می باشد ، این پارامتر در روش نیمه مکانیزه با۶۵/۷۶ کیلوگرم بر هکتار بیشترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. کمترین هزینه مستقیم برداشت مربوط به روش مکانیزه با ۱۵۸۷۵۰ ریال که در مقایسه با روش های نیمه مکانیزه و سنتی به ترتیب ۱۹ و ۲۴ مرتبه کمتر است، علارغم اینکه ارزش محصول تلف شده در روش برداشت مکانیزه بیشتر است لیکن هزینه نهایی در روش مکانیزه کمترین مقدار را نسبت به دو روش دیگر داراست. استفاده از روش برداشت مکانیزه توصیه می گردد.