سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عارف هاشمی فتح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی شیمی
عباس هلالی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

بخش بزرگی از نفت جهان در سنگهای مخازنیوجوددارد که بطور طبیعی شکافدار می باشند درک اثر متقابل شکاف و ماتریس یک چالش منحصر به فرد می باشد مخازن شکافدار دردوره اول تولید دارای ضریب بازیافت بالایی می باشند اما در ادامهتولیدشان کم می شود و درحالت کلی تولید نهایی کمی دارند نیاز روزافزون به نفت از یک طرف و کاهش ذخایر قابل تولید از طرف دیگر لزوم استفاده از روشهای ازدیاد برداشت برای افزایش ذخایر قابل تولید را امری اجتناب ناپذیر ساخته است دراین میان گاز دی اکسید کربن به دلیل پایین بودن حداقل فشار امتزاج پذیری هزینه پایین و فراوانی و قابل دسترس بودن آن بسیار مورد توجه قرارگرفته است مخزن موردمطالعه دراین مقاله یک مخزن شکافدار میب اشد که درجنوب غربی ایران واقع شده است. دراین مقاله یک مدل ۱۰ جزئی از سیال مخزن جهت شبیه سازی رفتار سیال مخزن ساخته شد با استفاده از نرم افزار FloGrid مدل استاتیک مخزن ساخته شد و با استفاده از شبیه ساز لوله قلمی حداقل فشار امتزاجی برای تزریق دی اکسید کربن تعیین گردید و سپس سناریوهای مختلف تخلیه طبیعی تزریق دی اکسید کربن در دو حالت امتزاجی و غیرامتزاجی با استفاده از نرم افزار ECLIPSE300 شبیه سازی گردیده و نتایج هریک از سناریوها بایکدیگرمقایسه شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که تزریق امتزاجی دی اکسید کربن دارای ضریب بازیافت بیشتری نسبت به روشهای دیگر می باشد.