سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدفاضل حلاجی ثانی – موسسه تحقیقات مرکبات کشور
بهروز گلعین –

چکیده:

بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll. مهمترین شپشک باغهای مرکبات استان مازندران است که با تغذیه از شیره گیاهی سبب تضعیف درختان و ریزش برگ و میوه می گردد. به کارگیری مکرر سموم شیمیایی در دهه های گذشته به منظور کنترل آفت موجب کم اثر شدن آنها روی شپشکها و تاثیرات سوء روی دشمنان طبیعی و برهم خوردن تعادل اکوسیستم به نفع آفات شده است. در این بررسی، اثر سه دوز ۲/۰، ۳/۰ و ۵/۰ در هزار از سم استامی پراید(Mospilan) با سموم آدمیرال‏، دورسبان، بوپروفزین(آپلاوود)، همراه با روغن ۵/۰ در صد بر روی پوره های سن یک بالشک مرکبات مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تا مناسبترین سم یا سموم مشخص شود. اجرای پروژه از اواخر بهار ۱۳۸۹با جستجوی باغهای آلوده به بالشک مرکبات در غرب استان مازندران آغاز شد. آزمایش با ۵ تیمار و ۵ تکرار(هر تکرار یک درخت) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. برای بررسی تاثیر سموم مختلف بر مرگ و میر آفت، در تمامی تیمارها، نمونه‏برداری قبل و ۳ روز بعد از سمپاشی انجام گرفت. بدین ترتیب که از هر درخت تعداد۲۰ برگ بصورت تصادفی جدا نموده و پس از انتقال به آزمایشگاه، پوره های سن یک زنده شمارش گردید. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با فرمول هندرسون تیلتون و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن مشخص نمود که دوز ۵/۰ در هزار سم استامی پراید(Mospilan)، بیشترین کنترل و سموم آپلاود و دورسبان، کمترین کنترل را روی پوره های سن یک بالشک داشتند