سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر درکنترل علفهای هرز گندم آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهارت کرار اجرا گردید تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از سمپاش های اتومایزر با هد الکترواستاتیک میکرونر ابرپاش و سمپاش پشت تراکتوری بومدار به عنوان شاهد و برای کاربرد و مقایسه سمپاش ها از علف کش آپیروس دو منظوره به میزان ۲۶/۶ و ۳۱ گرم درهکتار استفاده گردید برای مقایسه سمپاشها تراکم علفهای هرز و وزن خشک علفهای هرز بعد از اعمال تیمار اندازه گیری شد و برای ارزیابی سمپاشهای مورد بررسی دبی خروجی سرعت پیشروی و میزان محلول مصرفی برای هرکدام مورد آزمون قرارگرفت نتایج نشان داد بین سمپاش های به کاررفته و با میزان علف کش مورد آزمایش از نظر تراکم و وزن خشک علفهای هرز اختلاف معنیدار است بطوریکه سمپاش میکرونر + ۲۶گرم درهکتار اپیروس و سمپاش پشت تراکتوری +۳۱ گرم درهکتار آپیروس به ترتیب کمترین و بیشترن کنترل علفهای هرز را دارند. از طرفی نتایج نیز نشان داد سمپاش پشت تراکتوری نسبت به سمپاشهایمیکرونر و الکترواستاتیک درسرعت پیش روی عرض کار میزان محلول مصرفی و دبی خروجی رتبه بالاتری دارد