سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود جمالی فیروز آبادی – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده روانشناسی و ع
پگاه بابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده ر
داوود معنوی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،دانشکده روانشناسی

چکیده:

درپژوهش حاضر سلامت عمومی و بهزیستی روانشناختی دانشجویانی که اموزش موسیقی دیده اند و دانشجویان فاقد این پارامتر درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ مورد مقایسه قرارگرفته است جامعه آماری انتخاب شده شامل ۱۰۰ نفر دانش جوی ۱۸تا۳۰ سال سال می باشد ۵۰نفر از این دانشجویان حداقل به مدت ۶ماه درمراکز آموزش موسیقی تحت تعلیم قرارگرفته اند که انتخاب آنها به روش سرشماری می باشد ۵۰دانشجوی دیگر فاقد این پارامتر شاغل هب تحصییل دردانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز بود که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شده است پژوهش حاضر ازنوع علی پس رویدادی است برای تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه ضرایب پایایی از شاخصهای توصیفی نظیر میانگین انحراف معیار حداقل و حداکثر نمره آزمون پارامتری T و ازمون بی پارامتری یومن ـ وایت من استفاده شده است.