سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شقایق هاشمی مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
سیدامیر احمد مظفری – استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف مقایسه وضعیت سلامت عمومی، مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی اعضای هیئت علمی فعال و غیر فعال حرکتی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به مرحله اجرا گذاشته شد. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان آذربایجان شرقی بودند که تعداد ۳۴۲ نفر ار جامعه مذکور با استفاده از روش محاسبه نمونه انتخاب شدند و پرس نامه های تحقیق بین آنان توزیع گردید. متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق بااستفاده از سه نوع پرسش نامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر)، کیفیت زندگی (والتون) و پرسش نامه مهارت های ارتباطی (چیک بوس و مارتنز)، اندازه گیری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون کلموگروف- اسمیرونوف و برای بررسی همسانی کلیه متغیرهای تحقیق از آزمون لوین استفاده شد و در بخش یافته های استنباطی از آزمون t و آزمون های همبستگی پیرسون استفاده شده. یافته های تحقیق نشان داد که: – میانگین سن اعضای هیئت علمی نمونه ۳۴/۵۳ سال بود. – از بین اعضای هیئت علمی نمونه تعداد ۲۶۶ نفر مرد و ۷۶ نفر زن وجود داشت، که از بین آنان ۲۶۰ نفر متاهل بودند. – از مجموع ۳۴۲ نفر آزمودنی تحقیق، تعداد ۲۰۹ نفر در یک سال گذشته و به طور مرتب فعالیت حرکتی و ورزشی داشتند و بیشترین تعداد با ۶۶/۵۰ دو جلسه در هفته به برنامه تمرینات ورزشی می پرداختند. – در مقایسه سلامت عمومی، کیفیت زندگی آزمودنی ها فعال و غیر فعال اختلاف معنی داری مشاهده نشد. – در مقایسه مهارت های ارتباطی آزمودنی های فعال و غیر فعال اختلاف معنی داری مشاهده شد. – همبستگی داده ها نشان داد که تنها بین سلامت عمومی با کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجود داشت . در سایر موارد رابطه معنی داری بین متغیرها مشاهده نشد.