سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر صفرزاده – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رویا مشاک –

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسه سلامت عمومی، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بین سالمندان زن و مرد ساکن در خانواده های شهر اهواز بود. نمونه آماری ۱۲۰ نفر( ۶۰ مرد و ۶۰ زن) بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه : سلامت عمومیGHQ)احساس تنهاییUCLA) و حمایت اجتماعی Philips استفاده شد . تحقیق حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود و تحلیل داده ها از روش چند متغیری مانوا در سطح p<0/007 نشان داد که؛ بین زنان و مردان سالمند از لحاظ سلامت عمومی و احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد، اما در بین این دو گروه از لحاظ مؤلفه حمایت اجتماعی تفاوت معناداری دیده نشد.