سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
محمدعلی نودهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان
وجیهه ابراهیمی –

چکیده:

هدف کلی از انجام تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی دانشجویان ورزشکار رشته تیمی فوتبال و انفرادی کشتی شرکت کننده در مسابقات ورزشی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ده که در سال تحصیلی ۸۸-۸۷مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل داده است که به صورت تصادفی تعداد ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق حضورداشتند. گروه دانشجویان ورزشکار رشته تیمی فوتبال ۱۷۰ نفر و تعداد دانشجویان ورزشکار رشته انفرادی کشتی ۱۱۵ نفر بودند ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد سلامت روانیGHQ-28بود که چهار خرده مقیاس )سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی( را اندازهگیری میکند. برای توصیف دادهها از آمار توصیفی از قبیل رسم نمودارها و جداول و جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون یومن ویتنی و آزمون ضریب۵/ همبستگی اسپیرمن در سطح ۰ p≤ استفاده گردید. یافته های حاصل از بررسی های به عمل آمده نشان داد کهدانشجویان ورزشکار فوتبالیست در مقایسه با دانشجویان ورزشکار رشته کشتی بطور کلی از وضعیت سلامت روانی بهتری برخوردار بودند. دانشجویان ورزشکار فوتبالیست در کلیه خرده مقیاسهای سلامت روانی )سلامتجسمانی، اضطراب و اختلال خواب، وضعیت کارکرد اجتماعی و سطح افسردگی( نسبت به دانشجویان کشتی گیر از وضعیت مطلوبتری برخوردار بودند یافته های برخاسته از تحقیق حاکی از آن است که شرکت افراد در فعالیت های ورزشی منظم تیمی در مقایسه با رشته های انفرادی می تواند در بهبود وضعیت سلامت روانی افراد تاثیر فراوان داشته باشد و سطح سلامت آنان را در مقایسه باورزشکاران رشته های انفرادی افزایش دهد