سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس گرجی چاکسپاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
علی رجبی پور – دانشیاردانشگاه تهران
حسین مبلی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

صدمات وارده به محصولات کشاورزی درعملیاتهای پس ازبرداشت مانند حمل و نقل فراوری و بسته بندی باعث ایجادصدمات مکانیکی زیاد و درنتیجه کاهش کیفیت و بازارپسندی محصول می شود ازمدول الاستیسیته برای مقایسه سفتی بافت محصولات استفاده می شود دراین تحقیق انواع حالات مدول الاستیسیته ظاهری شامل مدول تانژانت اولیه مدول سکانت مدول تانژانت و مدول وتری به همراه دیگر خواص مکانیک یسیب از جمله نیرو و انرژی شکست تغییر شکل مقاومت فشاری کرنش شکست و چغرمگی برای دو رقم سیب ایرانی گلاب کهنز و شفیع آبادی تحت بارگذاری شبه استاتیکی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد مقدار میانگین برای مدول تانژانت اولیه مدول سکانت مدول تانژانت و مدول وتری مربوط به رقم شفیع ابادی به ترتیب ۲/۱۱,۲/۲۷,۱/۷۶,۰/۹۳MPa و برای رقم گلاب کهنز به ترتیب ۲/۰۴و۲/۰۸و۱/۵۲و۰/۸۱MPa به دست آمد. نتایج نشان داد که اثررقم برروی چغرمگی و کرنش درسطح آماری ۵درصد و برای تغییرشکل درسطح آماری ۱درصد معنی دار است.