سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدرضاخانی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، کرمان
حمید مدنی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات شدت تنش بر محتوای رطوبت نسبی و نشت الکترولیت سلولی پنج رقم کنجد آزمایشی به صورت کرت ۱۳۸۷ در مزرعه مرکز – های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت و کهنوج اجرا شد. کرت های اصلی در سه سطح تنش خشکی شامل، تنش ملایم، اولتان، داراب ۱۴ و یلووایت بود. در این تحقیق صفاتی از ،JL13 ,TS متوسط، شدید و کرت های فرعی پنج رقم کنجد شامل ۳ قبیل عملکرد دانه، محتوای رطوبت نسبی و میزا ن نشت الکترولیت سلولی اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی سطوح تنش و اثر فرعی ژنوتیپ های کنجد و همچنین اثرات متقابل آنها روی صفات اندازه گیری شده معنی دار بوده است. اثر متقابل بین تیمارها بر تفاوت عملکرد در تنش ملایم و شدید کاملاً مشهود بود و ژنوتیپ داراب ۱۴ بالاترین میزان عملکرد را در هر سه سطح تنش نشان داد.رقم داراب ۱۴ با داشتن بالاترین محتوای رطوبت نسبی و کمترین میزان نشت الکترولیت سلولی در هر سه سطح تنش مقاوم ترین ژنوتیپ کنجد در بین پنج ژنوتیپ مورد آزمایش به تنش خشکی و سازگار به شرایط گرمسیر جیرفت محسوب می شود.