سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدرضا خانی – دکترای زراعت، از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین حیدری شریف آباد – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات نهال و بذر کرج
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زهره امینی – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

به منظور مقایسه اثرات شدت تنش بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کنجد، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت و کهنوج اجرا شد. کرت های اصلی سه سطح تنش خشکی شامل: تنش ملایم، متوسط، شدید و کرت های فرعی پنج رقم کنجد شامل: JL13 و TS3 اولتان، داراب ۱۴ و یلووایت بود. در این تحقیق صفاتی از قبیل عملکرد دانه ، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد ه ک اثر متقابل تیمارها بر صفات بجز وزن هزار دانه در سطح آماری ۱% معنی دار بود. در اثر سطوح تنش با افزایش تنش خشکی عملکرد کاهش یافت و در اثر ارقام رقم داراب ۱۴ بالاترین عملکرد را داشت. در اثر متقابل تیمارها بالاترین عملکرد را در هر سه سطح تنش رقم داراب ۱۴ ایجاد کرده است و در تنش شدید با ۵۹۳/۱ کیلوگرم در هک ار ت بالاترین عملکرد را داشته است . با افزایش تنش رقم داراب ۱۴ با ایجاد مقاومت توانسته وزن هزار دانه خود را نسبت به سایر ارقام افزایش دهد. بنابر این رقم داراب ۱۴ را می توان به عنوان رقمی مقاوم به کمبود آب معرفی کرد.