سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا زارع – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالهای اخیر اغلب سازمانها، بهمنظور موفقیت بیشتر در کسبوکار، به سمت پروژهمحوری حرکت کردهاند.درواقع موفقیت انجام پروژهها در شرکتهای پیمانکاری به سطح استفاده از دانشو مهارت مدیریت پروژه وابسته است؛ بنابراین، اندازهگیری میزان بالندگی مدیریت پروژههای این شرکتها اهمیت پیداکرده است و مدلهای بالندگی مدیریت پروژه تدوین و ارائهشدهاند که سازمانها بتوانند سطح مدیریت پروژه در سازمان خود را اندازهگیری کنند. در این تحقیق مدل بلوغ ۳OPM3 بهمنظور تعیین سطح بلوغ مدیریت پروژه انتخاب میشود؛ بنابراین ابتدا این مدل، شرح داده میشود. سپس ساختار شرکتهای پیمانکاری و نحوه رتبهبندی این شرکتها توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی بیان میشود. با توجه به تفاوت فرهنگی میان کشور منتشرکننده مدل و کشور ایران ضرورت بومیسازی مدل بررسی شده و سطح بلوغ مدیریت پروژه با استفاده از مدل بلوغ بومیسازی شدهOPM3 محاسبه میشود و مقایسهای میان سطح بلوغ مدیریت پروژه و رتبهبندی پیمانکاران توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی صورت میگیرد