سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یونس فضلی – کارشناس روان شناسی؛ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محلات.
سیده مریم الوندی – کارشناس میکروبیولوژی؛ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محلات.

چکیده:

شناخت مسائل و مشکلات پرستاران در بین افراد جامعه امری ضروری است . پژوهش بهترین راه برای شناخت مسائل و ارائه راه حلهای مناسب است. از طریق یافتههای پژوهشی می توان، مشکلاتی را که در راه بهداشت روانی افراد وجود دارد، مورد شناسایی قرار داد و برای بر طرف کردن موانع و مشکلات مشاهده شده در صورت علمی چاره اندیشید . رفتار وسواسی به این دلیل انجام می شود تا توجه شخصی را از افکار وسواسی منحرف کند . در هر صور ت عادات وسواس عملی، شخصی را در برابر اضطراب مصون نگاه می دارد و تا وقتی که به طور دقیق انجام نگیرد فرد احساس سلامت نمی کند . افراد گرفتار اختلال وسواس فکری – عملی بسیار محتاط هستند . هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان و شدت ابتلا به اختلال وسواس اجبار در میان پر ستاران بخش جراحی و پرستاران بخش کودکان بیمارستان های شهر تهران در سال ۱۳۹۰ می باشد . نمونه پژوهش شامل دو گروه آزمودنی بود : گروه اول: پرستاران بخش جراحی و گروه دوم: پرستاران بخش کودکان . فرضیه پژوهشی عبارت بود از اینکه؛ بین سطح اختلا ل وسواس فکری – عملی در پرستاران بخش جراحی و بخش نوزادان بیمارستان تفاوت معناداری وجود دارد . آزمون آماری بکار رفته در مستقل برای مقایسه میانگین های دو گروه بود که نتایج نشان داد که تفاوت t این پژوهش آزمون آماری معناداری بین دو گروه از پرستاران بخش نوزادان و پرستاران بخش جراحی از نظر وسواس اجبار وجود ندارد.