سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد فرخی –
علی شاهدی –
فرشید اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

سرمایه داری غربی در پی کسب بیشترین سود است و به فرد آزادی مطلق می دهد و مالکیت خصوصی را بر مالکیت جمعی مقدم می دارد. ماکس وبر که پیرو سرمایه داری غربی است به عقل توجه خاصی دارد. دین اسلام هم به سرمایه داری توجهخاصی می کند و معتقد است که ثروت جامعه بایدبرای رفاه مردم مورد استفاده قرار گیرد دین اسلام به آزادی فردی وجمعی توجه دارد وبه مالکیت خصوصی احترام می گذارد اما همانند سرمایه داری غربی مالکیت خصوصی را مطلق نمی داند. امام خمینی نیز برای اقتصاد کشور رهنمودهای ارزنده ای ارائه می دهند ، ایشان به عدالت اقتصادی رفع نابرابری واستقلال اقتصادی ومشارکتدولت و بخش خصوصی درمسائل اقتصادی اهمیت ویژه ای قائل هستند. در این مقاله علمی –تحلیلی ابتدا به تعریف سرمایه پرداخته شده وسپس سرمایه داری غربی بررسی شده و بعد از آن به نظر اسلام درباره سرمایه پرداخته شده ودرانتها نیز نظرات امام خمینی (ره) درمورد سرمایه واقتصاد اسلامی آورده شده است وسپس مقاله با نتیجه گیری پایان یافته است