سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه باطنی – دانشجوی کارشناسی مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه
راحب باقرپور – استادیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه با افزایش قیمت ماشین آلات وحاملهای انرژی انتخاب ماشین آلات و نحوه استفاده بهینه از آنها در سودآوری یک معدن از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا انتخاب صحیح ماشین آلات جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. چالزنی معدن جزو اساسیترین عملیاتهای معدنی است که تاثیر بسزایی در کیفیت آتشباری و بالطبع آن در حملونقل و خردایش دارد. در این مقاله با استفاده از دادههای جمع آوریشده از دو دستگاه حفاری هیدرولیکی وپنوماتیکی مشغول بهکار در معدن مارن و آهک آبلو(سیمان نکابه بررسی تاثیر نوع دستگاه، عمق بهینه حفاری، اپراتور و عوامل غیروابسته به چالزنی درراندمان عملیات پرداخته شده است نتایج حاصل ازاین بررسی ها نشان میدهد که سرعت چالزنی دستگاه پنوماتیک بیشتر از دستگاه هیدرولیک میباشد که یکی از دلایل این امر تسلط بهتر اپراتور در دستگاه پنوماتیک نسبت به دستگاه هیدرولیک است درادامه پیشنهاداتی جهت کاهشتاثیر عوامل غیر وابسته به چالزنی و افزایشراندمان حفاری در معدن آبلو شده است