سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مونا حمیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
محمدعلی پوررحیم خیرآبادی –
مهرداد منطقیان – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراکثرکارخانجات کوچک و بزرگ یکی ازمهمترین و اساسی ترین دستگاه ها میتوان انواع برجهای خنک کننده را نام برد برج خنک کننده دستگاهی است که با ایجاد سطح وسیع تماس آب با هوا تبخیر را اسان می کند و باعث خنک شدن سریع آب میگردد عمل خنک شدن دراثرازدست دادن گرمای نهان تبخیر انجام مگییرد درحالیکه مقدار کمی آب تبخیر می شود و باعث خنک شدن آن میگردد باید توجه داشت آب مقداری ازگرمای خود را بطریق تشعشع هدایتی و جابجایی و بقیه از راه تبخیر ازدست میدهد این بررسی با هدف مقایسه سرد شدن آب براثرهوادهی دردونوع برج ساده و پله ای انجام گردید که آب مقداری ازگرمای خود را ازطریق جابجایی اجباری از دست میدهد و طبق ازمایشات صورت گرفته و دماهای بدست آمده با انجام محاسبات به این نتیجه رسیدیم که ضرایب بدست آمده نمایانگر این است که دربرجهای پله ای مقدار انتقال حرارت بیشتری صورت میگیرد و درصنعت میتوان از آن استفاده نمود.