سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی حسین خانزاده – دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان
ولی الله موسوی – دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان
الهه استوی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان
معصومه ساکت محجوب – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان

چکیده:

زمینه و هدف: امروزه انسان در معرض آماج حملات روانی قرار دارد و نگرانی های فراوانی او را احاطه کرده است. قرآنکریم مونسی است که در شرایط عادی و نیز در بحران ها و سختی های زندگی می تواند بهترین همدم انسان باشد. اینپژوهش به منظور مقایسه سبک های اسناد دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن انجام گرفتروش: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است جامعه آماری در این پژوهش عبارت از کل دانشجویان دانشگاه گیلاندر سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود و حجم نمونه این پژوهش شامل ۳۰۸ نفر دانشجو در سه گروه مانوس با قرآن (۱۰۰نفر)، متوسط (۱۲۲ نفر) و نامانوس با قرآن (۸۶ نفر) بودند، که از طریق نمونه گیری طبقه ای پرسشنامه سبک هایاسناد سلیگمن (۱۹۷۹) بین دانشجویان توزیع شد برای تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار spss و ازروش های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و از روش استنباطی تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه دانشجویان مانوس، متوسط و نا مانوس با قرآن از لحاظ سبک اسناد درونی-بیرونی، پایدار ناپایدار و کلی جزئی تفاوت معنی دار وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سبک اسناد در گروه مانوس با قرآن به صورت درونی، کلی وپایدار اسناد (بعد از موفقیت) است. گروه نا مانوس با قرآن نسبت به گروه مانوس با قرآن و متوسط دارای سبک هایاسناد درونی و پایدار (بعد از شکست) هستند. گروه های مانوس با قرآن و متوسط، مانوس و نا مانوس با قرآن، و متوسطو نا مانوس با قرآن از نظر سبک کلی جزئی (بعد از شکست) تفاوت معنی داری ندارند.