سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هما عسکریان مقدم زنجانی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
محمد ترکمان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

چکیده هویت به صورت دارا بودن یک احساس پایدار و منسجم از اینکه من که هستم و که باید باشم، تعریف شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت در زنان افسرده و عادی انجام پذیرفت. بدین منظور طی یک پژوهش پس رویدادی (علی- مقایسه ای)، از بین کلیه زنان افسرده مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهر تابان تهران، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ، و همچنین کلیه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۲۰ زن ( ۶۰ افسرده و ۶۰ عادی) با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند و مقیاس گسترشیافتهی سنجش عینی پایگاه هویت من (EOM‐EIS-2) را تکمیل کردند. تحلیل یافتهها نشان داد؛ بین وضعیت هویت کسب شده، زنان افسرده و عادی به عنوان متغیر ترکیبی وابسته تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهش حاکی از ارتباط و اهمیت سبک هویت در تببین افسردگی بود که نتایج آن میتواند در برنامههای پیشگیرانه و درمانی مورد استفاده قرار گیرد