سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدجلال الدین میرنظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

با افزایش تنشهای موجود بر منابع آب همانند افزایش جمعیت الودگی ها و وجود بحرانهای مدیریتی و همچنین ضرورت نیل به اهداف مختلفی همچون ایجاد امنیت در منابع آب از لحاظ کیفی و کمی کمک به رشد اقتصادی حفظ اکوسیستم های حساس و حیاتی کنترل دسترسی به آب در طی زمان و مکان مدیریت ریسک و … نیاز به مدیریت یکپارچه سیستمهای منابع اب کاملا بدیهی و اشکار است مدلهای رایانه ای برنامه ریزی و مدیریت منابع آب با فراهم ساختن امکان اعمال فرضیات متعدد در شبیه سازی هیدرولوژیکی و مدیریتی و همچنین پایش و جمع بندی های اسان و سریع نقش بسزایی را در تسهیل دسترسی به هدف نهایی یعنی مدیریت یکپارچه منابع آب ایفا می نمایند. دراینتحقیق بدلیل اهمیت بحث توسعه مدلها پس از بررسی و مقایسه مدلهای موجود و متداول در زمینه ی مدیریت و برنامه ریزی منابع آب امکان پذیری توسعه نرم افزاری در یکی از معروف ترین این مدلها یعنی مدل MODSIM بطور دقیقتر مورد تحلیل قرارگرفته است.