سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استاد، دانشگاه تبریز
مرتضی بیک لریان – دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز
علیرضا مجتهدی – استادیار، دانشگاه تبریز
ناصر سیدی – مدیر شرکت، بخش خصوصی

چکیده:

ارتفاع موج شاخص دریا در واقع میانگین ارتفاع یک سوم مرتفعترین امواج در یک وضعیت دریائی است. بررسی و پیش بینی این ارتفاع موج درتحلیل سامانه های دریایی از جمله نیروهای وارد بر سازه های دریایی و انتقال رسوب در طراحی، بهره برداری و مطالعات مربوط به گسترهدریایی حائز اهمیت است. قابلیت نظریه آشوب در علوم مهندسی دریا، کاربرد این نظریه را بیش از پیش مورد توجه محققین امر قرار داده است .در این تحقیق، خصوصیات دینامیکی سری زمانی ارتفاع موج شاخص ساعتی در ورودی بندر انزلی دریای خزر و پیش بینی آن با استفاده از مفاهیم نظریه آشوب انجام گرفته است. به منظور بازسازی فضای حالت، زمان تاخیر از روش تابع خود همبستگی و بع د محاط از الگوریتمنزدیکترین همسایه های کاذب محاسبه گردید. روش بعد همبستگی نیز برای بررسی آشوب پذیری ارتفاع موج شاخص دریا بکار گرفته شد، کهبعد همبستگی حاصله حاکی از وجود رفتار آشوبناک سری زمانی تحت میباشد. از روش پیش بینی موضعی جهت پیش بینی سری زمانی ارتفاع موج شاخص استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت قابل قبول و خوب این نظریه در پیش بینی کمی ارتفاع موج شاخص دریاها دارد.