سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریبا شفیعی کویج – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
جلال صبا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مسعود کامل – مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

هدف از این مطالعه دستیابی به لاین‌های امید بخشی بود که در مقایسه با سایر لاین‌های مورد ارزیابی و مخصوصاً رقم دهقان (شاهد) سازگاری اکولوژیکی بالاتری به شرایط آب و هوایی زنجان داشته باشند. به این منظور ۴۵ لاین خالص و رقم لوبیا سفید در سال ۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از لحاظ صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، روز تا ۵۰ درصد گلدهی، روز تا ۵۰ درصد غلاف‌دهی و روز تا رسیدگی کامل ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین لاین‌ها از لحاظ صفات مذکور اختلاف معنی‌دار وجود داشت و با در نظر گرفتن کلیه صفات مورد ارزیابی، لاین‌‌‌‌های ۹، ۲۱ و ۲۹ زودرس دارای عملکرد بالا و لاین‌های ۱۲ و ۳۹ دیررس با عملکرد بالا می‌باشند در ضمن نسبت به رقم شاهد و بقیه لاین‌ها برتر بودند و این نشان دهنده بیشتر بودن سازگاری اکولوژیکی این لاین‌ها به شرایط آب و هوایی زنجان است. در بین لاین‌های برتر، لاین ۹ با دارا بودن عملکرد ۶۷/۴۰۱۶ کیلوگرم در هکتار در حین زودرسی، شاخص‌تر بود. بنابراین به عنوان برترین لاین معرفی می‌گردد. در نتیجه می‌توان با استفاده از این لاین‌ها به ارقام اصلاح شده‌ای دست یافت که در شرایط استفاده از نهاده‌‌های کشاورزی محصول بیشتری تولید نمایند.