سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالخالق یادگارنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
محمدهادی معیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور مقایسه ساختار و زادآوری جنگلدر دو دانگ اصلاحی و تجدید حیات در هر دانگ به روش سیستماتیک تصادفی با ابعاد ۱۵۰*۲۰۰ متر قطعات ۰٫۱ هکتاری برداشت شدند درهر پلات پارامترهای گونه قطر در ارتفاع برابر سینه به سانتی متر ارتفاع نزدیکترین و قطورترین درختان به مرکز قطعه نمونه و زادآوری در میکروپلاتهای ۰٫۰۱ هکتاری ثبت گردید نتایج مقایسه داده ها اختلاف معنی داری را بین میانگین تراکم زادآوری تراکم توده و میانگین توده در دو دانگ را نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین تراکم زادآوری مشاهده نشد ارتفاع توده سطح مقطع درهکتار و تراکم توده در دانگ اصلاحی به ترتیب ۲۷/۸ متر ، ۲۳/۸۹ متر و ۲۰۲ اصله درهکتار بودند درحالیکه در دانگ تجدید نسل به ترتیب برابر ۱۷/۴۳ متر ، ۲۱/۲۱ متر و ۳۳۲ اصله درهکتار بود.نتایج کلی بیان کننده نیازمند بودن توده ها به دخالت های پرورشی مناسب درهر دو بخش درختان مادری و زادآوری است تا به پایداری لازم دراین توده های تجاری دست پیدا کنیم