سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گوهر نظری –
عابدین دارابی عمارتی –
سالار دوستی –

چکیده:

این مقاله به بررسی و مقایسه شخصیت دانش آموزان دختر موفق و ناموفق پایه اول دبیرستان زینبیه در سال ۹۰ می پردازد. فرضیات تحقیق عبارتند: ۱- دانش آموزان موفق و ناموفق از نظر تمایل به عصبی – تحصیلی ۹۱ بودن با هم تفاوت معنادار دارند. ۲- دانش آموزان موفق و ناموفق از نظر درون گرایی و برون گرایی با هم تفاوت معنادار دارند. ۳- دانش آموزان موفق و ناموفق از با خود بودن با هم تفاوت معنادار دارند. ۴- دانش آموزان موفق و ناموفق از نظر سلطه جویی و سلطه پذیری با هم تفاوت معنادار دارند. ۵- دانش آموزان موفق و ناموفق از نظر اعتماد به نفس با هم تفاوت معنادار دارند. ۶- دانش آموزان موفق و ناموفق از نظر اجتماعی بی بودن با هم تفاوت معنادار دارند. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان زینبیه به تعداد ۷۵ نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۶۰ نفر( ۳۰ دختر، ۳۰ پسر ) انتخاب گردید. نوع روش تحقیق علی مقایسه ای است بدین صورت که داده ها توسط پرسشنامه شخصیتی برن رویتر جمع آوری شده و به وسیله روش های آماری توصیفی و آزمون f و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از اجرای آزمون های f و t همه فرضیات صفر مردود و فرضیات تحقیق تأیید گردید. و با بکارگیری آزمون t در سطح ۵۰ % با درجات آزادی ۵۸ با ۹۵ % اطمینان نتایج ذیل حاصل شد: – بین ساختار شخصیتی دانش آموزان دختر موفق و ناموفق تفاوت معنادار وجود دارد. – دختران موفق از نظر هیجانی بودن تعادل بسیار خوبی نشان ناموفق افرادی هستند عصبی، متمایل به بی ثباتی، درونگرا، خیالباف، تنهایی را دوست دارند، کمتر به همدلی ها و تشویق های دیگران توجه می کنند، تمایل به سلطه جویی دارند، اعتماد به نفس دارند، غیر اجتماعی هستند، و به تنهایی و استقلال طلبی تمایل دارن.