دلایلی که شرکت ها رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز را می پذیرند:

– پایداری منافع

– درخواست مصرف کنندگان

– کاهش هزینه ها

– کمبود منابع

– افزایش بهره وری

– راهکارهای سبز رقبا

کسب مزیت رقابتی

– انطباق با قوانین

– کاهش ریسک

– کسب شهرت نام تجاری

– بازگشت سرمایه

– قوانین و مقررات ملی و بین المللی

– دلگرمی کارکنان

– الزامات اخلاقی
مقایسه زنجیره تأمین سنتی و سبز

نتیجه گیری

 

مدیریت زنجیره تأمین سبز، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد بمنظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است. با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی و شرایط زیست محیطی بوجود آمده، سازمان ها جهت پایداری خود در بازار می باید به سمت سبز شدن پیش روند و این سبز شدن با توجه به نوع خدمت و محصول آن سازمان در بخش های متفاوت قابل اجرا می باشد. رفتن سازمان ها به سمت سبز شدن مزیت های فراوانی را برای سازمان به همراه خواهد داشت مانند رسیدن به مزیت رقابتی، پایداری در بازار، جلب نظر مصرف کنندگان، کاهش هزینه ها و بسیاری مزایای دیگر.