سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهری جمیلیان – استادیار و مدیرگروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی اراک
حمیدرضا جمیلیان – استادیار و مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمد رفیعی – استادیار آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده:

ناباروری می تواند زندگی مشترک زوجین را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد خانواده را مختل سازد با توجه به اهمیت فرزندآوری در خانواده ایرانی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن این مطالعه بمنظور مقایسه وضعیت روحی روانی زنان نابارور و بارور انجام شده است این مطالعه بروش مورد – شاهدی در سال ۸۸ درمرکز آموزش درمانی طالقانی اراک که یک مرکز تخصصی بیماریهای زنان می باشد انجام گرفت. ۶۰ زن نابارور بعنوان گروه مورد و ۶۰ زن صاحب فرزند بعنوان گروه شاهد بصورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند گروه شاهد از میان همراهان بیماران که از نظر مشخصات دموگرافیکهمتاسازی شده بودند و سابقه ی بیماری روانی یا جسمی خاصی نداشتند انتخاب شدند. دو گروه با استفاده از پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر GHQ مورد ارزیابی قرارگرفتند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی T-Test و رگرسیون بجستیک استفاده شد.