سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید شاملوفر – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
سیدابراهیم حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابوالقاسم کمالی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباسعلی مطلبی – موءسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

استفاده از اتمسفر اصلاح شده ، یک روش نگهداری مواد غذایی است که در این روش هوای داخل بسته با مخلوط گازی خاصی که با ترکیبات هوامتفاوت است جایگزین می شود. در این مطالعه هدف این بود که زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان را در دو روش بسته بندی در خلاء ( VP ( و با اتمسفر اصلاح شده ) MAP ( با استفاده از شاخصهای شیمیایی و میکروبی در دو تیمار A %5( O2 % 45 ، CO2 % و ۵۵ N2 ( و B )فاقد گاز( مورد بررسی قرار دهیم . نسبت فیله به بسته بندی در این آزمایش ۱به ۳ بود . در این آزمایش پارامترهای میکروبی ) شمارش کلی باکتریها ، شمارش باکتریهای سرماگرا و باکتریهای اسید لاکتیک ( و شیمیایی ) عدد پراکسید ، مواد ازته فرار و اسید تیوباربیتوریک ( هر ۴ روز یکبار اندازه گیری شدند . تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان دادکه تغییرات عوامل مورد بررسی در طی نگهداری بین تیمار های بسته بندی در خلاء و اتمسفر > 5/ اصلاح شده معنی دار بوده است) ۵۵ P ( . بررسی نتایج گویای این است که ترکیب گازی مورد استفاده باعث توقف رشد میکروارگانیسم ها نمی شود بلکه سرعت افزایش آنها را کند می نماید . در بین عوامل مورد بررسی، میزان TVN و شمارش کلی باکتریها زودتر به مرز آستانه فساد رسید. بررسی نتایج نشان داده است نمونه های بسته بندی شده با خلأ ۱۲ روز قابلیت نگهداری در یخچال را دارد در صورتیکه نمونه های بسته بندی شده تحت شرایط MAP تا ۱۶ روز قابلیت نگهداری دارد . با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که بسته بندی ماهی قزل آلا تحت شرایط MAP باعث افزایش زمان ماندگاری آن به میزان ۴ روز بیشتر از بسته بندی در خلأ شده و ضرر اقتصادی ناشی از فساد ماهی را کاهش می دهد