سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزاله جمشیدی باندری – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهرداد منطقیان – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
سیدمحمود موسوی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله زمان القای تشکیل هیدرات متان در حالت استخری با حالتی که آب بصورت بخار به همراه گاز متان وارد راکتور تشکیل هیدرات میگردد، مقایسه گردید. برای وارد کردن آب به صورت بخار به همراه گاز به درون رآکتور، دستگاهی طراحی و ساخته شد که در آن گاز متان وارد یک ظرف محتوی آب گرم شده و خروجی آن که مخلوطی از گاز متان و بخار آب خواهد بود، وارد یک راکتور مجهز به ژاکت سردکن می شود. آزمایش ها در سه دما و فشار انجام شد و زمان القا در دو حالت با هم مقایسه شد. با مقایسه داده های بدست آمده از دو دسته آزمایشات فوق این نتیجه حاصل شد که در حالت دوم یعنی حالتی که آب به صورت بخار به همراه گاز متان وارد راکتور تشکیل هیدرات می گردد، زمان القا به میزان قابل ملاحظه ایی کاهش یافت