سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان شریفی راد – مربی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
ناهید خداکرمی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
شراره جان نثاری – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
علیرضا اکبرزاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی شعبه بین الملل و دانشکده پیراپزشکی شهید

چکیده:

سابقه وهدف : میزان زایمان سزارین در کشورهای توسعه یافته به طور مداوم در حال افزایش است، که یکی از نگرانی های جامعه به ویژه در زمینه زنان و زایمان می باشد. سلامت نسبی زایمان سزارین در برابر زایمان طبیعی و فواید حاصل از آن باعث تغییر نسبت خطر به فایده و افزایش پذیرش آن شده است. بعلاوه این باور عمومی که زایمان سزارین می تواند دارای خطرات کمتری باشد . یکی از علل مهم انتخاب زایمان به روش سزارین توسط زنان عنوان گردیده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین و مقایسه زایمان طبیعی و سزارین از نظر اثرات مادری در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال ۱۳۸۸ می باشد . روش کار : در این پژوهش که یک مطالعه کوهورت از نوع آینده نگر است، ۲۴۶ خانم باردار که جهت انجام زایمان به بیمارستان های منتخب شهر تهران مراجعه کرده بودند و مشخصات واحد های پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس که ۱۳۲ نفر در گروه زایمان طبیعی و ۱۱۴ زن در گروه زایمان به روش سزارین انتخاب شد ند که جمع آوری اطلاعات در دو مرحله انجام پذیرفت ( هنگام زایمان و قبل از ترخیص). نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که خونریزی شدید زودرس پس از زایمان، عفونت و احتباس ادراری پس از زایمان ، عفونت منجر به درمان ، ارتباط معنی داری وجود نداشت، ولی بین افت بیش از ۱۰ % هماتوکریت بعد از زایمان نسبت به قبل آن با نوع زایمان ارتباط معنی داریP<0.001 وجود داشت. بین نوع زایمان ومدت بستریP<0.001 و همچنین هزینه بستریP<0.001 ارتباط معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری کلی : براساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد که با وجود پیشرفت در زمینه های جراحی و بیهوشی ، سزارین نتوانسته است پیامدهای مادری را بهبود بخشد