سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید احمدیان – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
ابوالفضل رضایی بزاز – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حامد ریحانی – کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در تحقیق حاضر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ ساخته شده توسط فرایندهای نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده است. ریز ساختار مشاهده شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان می دهد که دانه های بسیار ریز دانه با اندازه میانگین ۴۵۰-۳۰۰ nm و nm 200-80 به ترتیب در فرایند های نورد تجمعی و آهنگری چند محوره تولید شده است . همچنین تنش تسلیم و سختی نیز در آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ پس از ۸ پاس به ۲۱۵MPa و ۶۹/۸VHN در فرایند ARB و به ۲۴۶MPa و ۸۲/۶VHN در فرایند MAF افزایش پیدا کرده است. بر اساس نتایج بدست آمده فرایند MAF سبب تولید مواد با اندازه دانه های ریز تر و استحکام و سختی بالاتری شده است. می توان دلیل اختلاف خواص ریز ساختاری و مکانیکی را در این فرایندها تحت کرنش یکسان ، به تغییر جهت اعمال کرنش بین پاس های فرایند MAF و انجام فرآیند در دمای محیط مربوط دانست.