سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی صداقت حسینی – مربی و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی وزارت جهادکشاورزی
امیرمسعود کورنگ بهشتی –
یاشار فرزانه – مربی مرکز فنی حرفه ای شهرستان میاندوآب

چکیده:

درکشور ما گندم به دلیل اینکه غذای اصلی مردم را تشکیل میدهد و بهعنوان محصول استراتژیک تلقی میش ود افزایش تولیدو خودکفایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردا راست یکی از عواملی که برروی عملکرد محصول تاثیر مستقیم می گذارد ضایعات درهنگام برداشت است درصورتیکه حتی درصد کمی از مقدار ضایعات مذکور کم گردد سالیانه مقدار قابل توجهی به گندم قابل استفاده درکشور افزوده خواهد گردید از جمله عواملی که برروی مقدار ریزشتاثیر می گذارد روش و ابزار مورد استفاده برای عملیات برداشت می باشد بدین منظور دراینتحقیق مقدار ضایعات درسه روش متداول برداشت شامل روش مستقیم پنج نوع کمباین شامل جاندیر ۹۵۵ و جاندیر۱۰۵۵ و سهند ۶۸S کلاس ۶۸S و کمباین دروگر کردستان M4000 روش غیرمستقیم یا دو مرحله ای دونوع دروگربافه بند شامل دروگر BCS و ایران ورز و دو نوع خرمنکوب شامل اریا تبریز و زارع صنعت و روش دستی استفاده ازداس برای محصول گندم آبی درپنج مزرعه و هرکدام درچهار تکرار درحوزه های مختلف زراعی شهرستان میاندوآب اندازه گیری شد.