سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید تقی زادگان – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان -ایران
محمدرضا فیضی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز۰ایران
ناصر مهدوی طباطبایی – موسسه آموزش عالی سراج تبریز-ایران

چکیده:

امروزه مصر فکننده های متنوع با مصرف توان زیاد، سریع و پالسی از قبیل حمل ونقل تعلیق مغناطیسی ، شتاب دهنده های پرقدرت، آزمایشگاه های شکست هسته ای و سایر مواردکاربردی و صنعتی به طور قاب ل ملاحظه ای افزای ش یافته اند .تحت چنین شرایطی اینرسی ژنراتورها ب ه سختی م ی تواند نوسانات فرکانسی را جذب کند . بعلاوه هنگام ی که یک کارخانه فولاد با تقاضای مصرف بسیار زیاد در یک سیستم قدرت کوچک تأسیس م یشود می تواند ن وسانات فرکانسی جدای به وجود آورد. تحقیقات نشان م یدهد که به دنبال یک تغییر ناگهانی در توان در یک سیستم قدرت به هم پیوسته،فرکانس نواحی کنترل و توا ن خطوط تبادلی دچار نوساناتی میشود که حتّی با کنترل انتگرالی گاورنر بهین ه سازی شده مستهلک شدن آن مدت زمان طولانی ادامه دارد. البته ویژگی های غیر خطّی سیستم قدرت نیز این مسئله را تشدیدمیکند. قبل از تجدی دساختار، بار هر ناحیه معمولاً توسط نیروگاه های همان ناحیه تأمین میشد ولی پس از آن تبادل توان بین نواحی کنترل مختلف در اثر معاملات آزاد افزایش یافته و در نتیجه مسأله نوسانات فرکانس و توان تبادلیجدی تر شد هاست. از طرف دیگر، امروزه با تجدی د ساختاری صنعت برق، انرژی الکتریکی به عنوان یک کالا شناخته شده ا ست. لذا حفظ کیفیت آن نیز اهمیت بسیار پیداکرد هاست. نوسانات ممتد ناشی از تغییر بار در شبکه می تواندموجب ناپایداری شبکه، کاهش کیفیت توان، رزنانس درشبکه، افزایش تلفات، اختلال در کار دستگاه های سنکرون بافرکانس شبکه (مثل کارخانجات نساجی ) و غیره شود . لذامقابله با این نوسانات اهمیت فوق العاد های را دارد. بعلاوه دریک محیط تجدید ساختار شده هر گونه کنترل سیستم ق درت از قبیل کنترل فرکانس به عنوان یک سرویس جانبی منظور میشود. بنابراین پایدا رسازی نوسانات فرکانس در یک سیستم قدرت ب هه مپیوسته در محیط های رقابتی آتی جای کار بسیار دارد.