سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس موذن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران

چکیده:

در این تحقیق به منظور برآورد روند فنوتیپی صفات تولیدی در گاو هلشتاین از رکورده ای جمع آوری شده طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۶۸ یک گله در استان تهران استفاده گردید . جهت برآورد روند فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین کشور کانادا در سال های مورد بررسی از داده های ارائه شده در سایت Canadian Dairy Network استفاده شد. روند فنوتیپی از طریق رگرسیون میانگین عملکرد صفات مورد بررسی بر سال های تولد برآورد گردید. بر اساس این تحقیق روند فنوتیپی صفات تولیدی شامل سه صفت تولید شیر ، تولید چربی و تولید پروتئین برای این گله به ترتیب (kg) 131و (kg)5/81 و (kg)2/82 و برای کشور کانادا ه ترتیب (kg)139 و (kg)5/15 و (kg)3/88 برآورد گردید. مقدار روند فنوتیپی در کلیه صفات مورد بررسی از لحاظ آماری بسیار معنی دار بود . بیشترین همبستگی فنوتیپی در این گله بین صفات تولید شیر و تولید پروتئین مشاهده شد (۰/۹۳) و کمترین همبستگی فنوتیپی مربوط به صفات تولید شیر و تولید چربی بود (۰/۸۱۶) نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیشرفت فنوتیپی صفات تولید شیر و چربی در گاوهای هلشتاین این گله نسبت به گاو های هلشتاین کشور کانادا نزدیک به هم و در تولید پروتئین این مقدار در کشور کانادا بیشتر از این گله می باشد و مقایسه میانگین عملکردی صفات تولیدی آنها در سال های مورد بررسی از لحاظ آماری اختلاف بسیار معنی داری دارد.