سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی دکتری سازه های آبی
برنهارد هابر – استاددانشگاه بوخوم آلمان
ربابه فندرسکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات ضریب دبی سه مدل سرریز دریچه و سرریز دریچه درمدل ترکیبی سرریز دریچه استوانه ای با پارامترهای هیدرولیکی و هندسی جریان پرداخته شده است نتایج نشان داد که درمدل ترکیبی سرریز – دریچه استوانه ای با افزایش پارامترهای بی بعد H/D عمق آب بالا دست به قطرسازه و H/a عمق آب بالا دست به بازشدگی دریچه ضریب دبی سرریز ابتدا روند صعودی داشته و نهایتا ثابت میگردد ضریب دبی دریچه کاهش و ضریب دبی سرریز – دریچه افزایش می یابد دریک H/a ثابت با افزایش قطر ضریب دبی سرریز و سرریز دریچه کاهش و ضریب دبی دریچه افزایش مییابد.