سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث خنده رو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
بابک سوری – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
هایده شیرزادی – مدیرعامل شرکت بازیافت موادو کود آلی کرمانشاه
سعید سماوات – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

بیش از ۷۰ درصد از ترکیب پسماندهای جامد شهری کشورمان را پسماندهای آلی تشکیل میدهند بنابراین تهیه کمپوست یکی از روشهای مناسب و با صرفه دربازیابی مواد زائد جامد به شمار می رود هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه روند تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی کمپوست تولیدی درکارخانه های کمپوست آراد کوه تهران و شرکت بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاه می باشد فاکتورهای مورد ارزیابی در کمپوست تهران و کرمانشاه در پایان دوره به ترتیب عبارت بودند از: ۵/۳۶ dS/m) EC(8/188/5) pH 5/5 درصد ماده آلی (%۳۸/۳۳%۳۸/۷۵) درصد کربن آلی (%۲۱/۲۹%۲۱/۵۳ درصد ازت (%۲/۱%۲/۱۱) درصد فسفر%۰/۴۹ ۰/۴۶% درصد پتاسیم (%۱/۲۶%۱/۴) نسبت کربن به ازت ۱۰/۱۴۱۰/۲) درصد جوانه زنی (%۱۰۰%۱۰۰ ودما .(۳۵°C29 °C) نتایج انی مطالعه نشان داد که درطی دوره نود روزه کمپوست سازی روند تغییرات و میزان اغلب خصوصیات کمپوست دو شهر بسیار مشابه یکدیگر بودندو تفاوت درروند تغییرات دما و درصد پتاسیم مشاهده گردید.