سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
صادق عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شا
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شا

چکیده:

درچند دهه گذشته، الگوریتم های زیادی برای حل مسائل بهینه سازی ارائه شده است. این روشها در دو گروه کلی دسته بندی می شوند: تکنیک های کلاسیکو روش های فراذهنی. روش های فراذهنی به سبب قابلیت نیل به نواحی قابل قبول فضای جستجو در زمان لازم، برای حل مسائلبهینه یابی بسیار کارآمدند. اگرچه این روش ها تقریبی می باشند، با این وجود به محاسبات سنگین ریاضی نیاز نداشته و توانایی بیشتری در کسب بهینه سراسری نسبت به روش های بهینه یابی گذشته دارند. الگوریتم اجتماع مورچگانACO)روش جستجوی هارمونیHS) وروشجستجوی چندمنظورهMSM) بر پایه الگوریتم ژنتیکاز جمله این روشها در مسائل بهینه یابی می باشند. هدف اولیه مقاله حاضر، بررسی روندو کارآیی الگوریتم ترکیبیHS،ACO و روشMSM در بهینه یابی وزن سازه های خرپایی است.