سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیروس کردرستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تولیدات گیاهی
حسین صبوری – گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
عباس بیابانی – گروه تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
رضا محسن زاده – بخش زراعت و اصلاح نباتات انیستیتو تحقیقات توتون ایران تیرتاش

چکیده:

بمنظور بررسی اثر روغن نیم محلول پرایم پلاس و الکل چرب برتعداد و وزن جوانه ها در تیمارهای مختلف کنترل جوانه زنی آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ بمدت یکسال درمرکز تحقیقات تیرتاش در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای مورد بررسی شامل روغن نیم به میزان ۰، ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ لیتر درهکتار محلول پرایم پلاس به میزان ۴ لیتر درهکتار محلول الکل چرب به میزان ۱۸ لیتر درهکتارو تیمار شاهد از رقم ۳۲۶کا بود صفات تعداد جوانه وزن تر جوانه و وزن خشک جوانه در دو زمان ثبت گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین تیمارهای مختلف کنترل جوانه زنی برای صفات تعداد جوانه وزن تر جوانهو وزن خشک جوانه است. همچنین اختلاف بین زمانهای مختلف نمونه برداری از لحاظ صفات مورد بررسی معنی دار بود نتایج نشان داد که اگرچه پرایم پلاس، الکل چرب و سرزنی با کنترل جوانه پایین ترین تعداد جوانه را به خود اختصاص میدهد اما تیمارهای روغن نیم نیز می توانند با کنترل جوانه های جانبی یکی از عوامل بهبود دهنده عملکردتوتون باشد