سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده فاطمه کبائیان موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا دماوندیان – استادیار

چکیده:

مینوزمرکباتPhyllocnistis citrella Stianton بومی شرق اسیا بوده و هم اکنون یکی از مهمترین آفات خزانه ها و باغهای جوان مرکبات شمال کشور می باشد دراین پژوهش اثرسه نوع روغن معدنی و ترکیب آبامکتین با روغن معدنی برای کنترل P.citrella با حشره کشهای وسیع الطیف دورسبان و کنفیدردردو باغ مرکبات استان مازندران با یکدیگر مقایسه شدند بین غلظت های روغنهای معدنی اختلاف درتعدادتونلها و تعدادلاروهای زنده به ازای هربرگ نمونه برداری شده ۵ روز بعد از سه مرحله روغن پاشی به فاصله ۵ روزازیکدیگر مشاهده شد تعدادلاروهای زنده دربرگهای درختانی که با روغن معدنی EC با غلظت ۶۵% میلی لیتر دریکصدلیتر آب تیمار شده بودند تقریبا معادل حشره کشهای کنفیدر و دروسبان بوده و اختلاف معنی دار نداشتند ترکیب آبامکتین بعلاوه روغن معدنی EC با غلظت ۵۰۰ میلی لیتر دریکصدلیتر آب سبب بیشترین میزان کنترل و کاهش جمعیت لارو مینوز مرکبات به نسبت ۸۵درصد شد