سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی نورمحمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
محمدرضا دماوندیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

این پژوهش برای ارزیابی اثر سموم شیمیایی سنتتیک بر فعالیت دشمنان طبیعی از جمله سوسکهای Carabidae در باغهای مرکبات استان مازندران انجام شد. یک باغ مرکبات به مساحت حدوداً ۷۶ هکتار به دو بلوک ۶ هکتاری تقسیم شد. برای کنترلکلیه آفات در ۶ هکتار باغ مورد نظر به مدت ۷ سال فقط از روغنهای معدنی و دشمنان طبیعی استفاده گردیده و هیچگونه آفتکش سنتتیک در این قطعه ۶ هکتاری مصرف نشد. در قطعه دیگر که حدوداً ۷۶ هکتار بود کنترل آفات طبق توصیه کارشناسانجهاد کشاورزی با استفاده از سموم شیمیایی رایج بود. در هر بلوک تعداد ۰۶ تله گودالی ) Pitfall trap 16 متر از × ( به فواصل ۰۱یکدیگر تعبیه و نمونه برداری به فاصله هر دوهفته یک بار )در زمستان هرماه یک بار( انجام شد و کلیه سخت بالپوشان کارابید به دام افتاده شمارش و شناسایی شدند. بعد از ۰۱ ماه بررسی تعداد ۰۶ گونه سوسک Carabidae شامل: Harpalus rufipes ،Harpalus subtruncatus ، Harpalus distinguendus ، Amara aenea ، Pterostichus macer ، Poecilus cupreus ، Agonum dorsal ، Laemostenus caspius ، Broscus karelinii ، Brachinus brevicollis در قطعه روغن پاشی شده شناسایی شد و ۷ گونه شامل : Harpalus rufipes ، Amara aenea ، Brachinus brevicollis ، Harpalus distinguendus ، Broscus karelinii ، Agonum dorsal درقطعه سمپاشی شده شناسایی شد.