سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی متقی – دانشجوی دکترای تخصصی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
گودرز نجفیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمد رضا بی همتا – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه کارآیی روش کلاستربندی و روش جدید گزینش دو مرحله ای از نظر امکان شناسایی ژنوتیپهای با عملکرد مطلوب در دو محیط تنش و بهینه، مقادیر عملکرد دا۰نه ۱۸ ژنوتیپ گندم هگزاپلوئیدک ه در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در دو شرایط تنش آبی انتهایی ( قطع آبیاری از مرحلهگ رده افشانی به بعد) و بدون تنش در کرج کشت شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند ۰ شاخصهای مختلف مقاومت به تنش شام : ل شاخص تحمل به تنش (STI)، شاخص میانگین هندسی (GMP) ، شاخص میانگین حسابی (MP)، شاخص تحمل (TOL) و شاخص حساسیت به تنش (SSI) برای عملکرد دانه تمامی ژنوتیپها محاسبه شده و گروه بندی ژنوتیپها با استفاده از مقادیر عملکرد در شرایط تنش و عدم تنش شاخص، STI بر اساس هر دو روش فوق الذکر انجام پذیرف ۰ ب تررسی مقادیر عملکرد تنش و بهینه و شاخصهای مقاومت به تنش ژتنیپ وهای برگزیده شده براسا سدو روش، بیانگر برتری روش گزین شدو مرحله ای نسبت به روش کلاستربند یمی باشد ۰ بر همین اساس، استفاده ازر وش گزینش دو مرحه لای که بر مبنای تکمیل روش کلاستربندی، بواسطه اعمال آستانه کمی شاخص SSI ( بر اساس برقراری رابطه میان شدت تنش و شاخص SSI) جهت غربال ژنوتیپهای حساس از میان ژنوتیپهای منتخب می باشد، در برنامه های اصلاحی توصیه مگیردد